زینک یا روی
تشخیص : بررسی میزان روی – علائم کمبود روی –بی اشتهایی عصبی
نقش : زینک یک کوفاکتور برای فعالیت بسیاری از آنزیم ها و پروتئین های بدن است و برای بهبود زخم فعال ضروری است

محدوده نرمال:micg/dL

Male: 72 – 127
Female: 70 – 114
Child:63 – 110