تجزیه ادرار
تشخیص : بررسی سلامت عمومی بدن – بیماری های کلیوی – عفونت مجاری ادراری
نقش : مجموعه آزمایش هایی که در آن مواد حاصل از متابولیسم بدن و سلول ها و باکتری های ادرار شناسایی می شود

 

استرول غیر کانژوگه
استریول آزاد نیز یکی از انواع استروژن ها بوده که توسط کبد و غده آدرنال جنین و جفت تولید شده و وارد خون مادر میگردد. میزان این هورمون در حدود هفته 8 افزایش یافته و بعد از آن تا موقع تولد به تدریج افزایش می یابد.

به عنوان يكي از آزمايش هاي چهارگانه در تشخيص سندرم داون در سه ماهه دوم حاملگي است .بصورت مكمل آزمايش هاي سه گانه در سه ماهه اول و تشخيص تريزومي 18 انجام مي گيرد.

همراه با E1وE2 در مطالعات اپيدميولوزيكي خطر سرطان پستان كاربرد دارد.

 

ظرفیت آزاد حمل آهن در خون
تشخیص : بررسی توانایی حمل آهن در خون – بیماران دچار فقر آهن و علائم کم خونی – کم خونی بیماری های مزمن
نقش: آهن از طريق اتصال به ترانسفرين (Transferrin) به مغز استخوان منتقل مي شود.در سطح اريتروبلاست ها، اين كمپلكس آهن خود را رها نموده كه جهت ساخت و بكارگيري ساختمان هم (Heme) بكارگرفته مي شود. آهن غير متصل به ترانسفرين به كبد و ساير ارگان هاي بدن، غير از مغز استخوان رفته و به صورت ذرات كلوئيدي آهن در مي آيند كه به
سرعت توسط سلول هاي فاگوسيتيك برداشته مي شود.

اسيداوريك
محدوده مرجع
نوع نمونه: نمونه خون وريدي بازو – نمونه ادرار 24 – ساعته
علت درخواست تست: سنجش اسيد اوريك در خون – بررسي بيماري نقرس . بيماران تحت
شيمي درماني يا پرتودرماني اين تست مورد استفاده قرار مي گيرد.
سنجش اسيد اوريك در ادرار: تشخيص علت سنگ كليه (چه بصورت مكرر و چه در شرايطي كه
خطر تشكيل سنگ وجود دارد). بررسي شرايط افراد مبتلا به نقرس كه در معرض خطر بروز
سنگ قرار دارند.
توضيح راجع به تست: اسيد اوريك حاصل تجزيه پورين هاست كه درتركيبات خود داراي
نيتروژن مي باشند (مانند پورين هاي موجود درDNA) پورين ها در درجه اول پس از فروپاشي
طبيعي سلول ها در بدن و به ميزان كمتر از هضم غذاه اي خاص (مانند لوبيا و نخود) و
نوشيدني ها (مشروبات الكلي مانند آبجو و شراب) در گردش خون آزاد مي شوند. بيشترين ميزان
اسيد اوريك توسط كليه ها (داخل ادرار) از بدن خارج مي شود و باقيمانده آن توسط مدفوع دفع
مي گردد. توليد بيش از حد اسيد اوريك يا عدم دفع كافي آن، باعث افزايش سطح اسيد اوريك
در خون (هايپراورسمي) مي شود و باعث بيمار ي نقرس ،بيمار ي التهابي مفاصل است كه
بلورهاي اسيد اوريك در مايع مفصل (سينوويال) تشكيل مي شود.
علل افزايش: افزايش اسيد اوريك: چنداختلال ژنتيكي مادرزادي در متابوليسم پورين ها.
سرطان هاي متاستاتيك. مالتيپل ميلوما. لوسمي ها. اعتياد به الكل. بيماري هاي كليوي مزمن .
اسيدوز. مسموميت حاملگي.
علل كاهش: كاهش اسيد اوريك در خون: برخي بيماري هاي كبد. سندرم، Fanconiقرار گرفتن در معرض تركيبات سمي.
اطلاعات تكميلي: كاهش اسيد اوريك در خون بسيار كمتر از افزايش آن ديده مي شود.

افرادي كه سنگ هاي اسيد اوريك كليوي و يا نقرس دارند، بايد از خوردن غذاهاي حاوي پورين
بالا (از جمله گوشت، ماهي ساردين) و از مصرف الكل اجتناب كنند،زيرا حذف اسيد اوريك از
بدن را كند مي كند.

روزه و گرسنگي و ورزش شديد باعث افزايش سطح اسيد اوريك مي شود.

محدوده نرمال:mg/dL

3-7

کشت ادرار
تشخیص : عفونت ادراری – علائم عفونت ادراری مثل تکرر ادرار و سوزش ادراری
نقش : در کشت ادرار باکتریها و قارچهای بیماریزا در ادرار و مجاری ادراری شناسایی می شود

پروتئین ادرار
تشخيص: بررسي عملكرد كليه ها – بررسي ميزان دفع پروتئين بررسي آسيب هاي كليوي
نقش: پروتئين ماده مهمي براي بدن است و روزانه به ميزان خيلي كم از طريق ادرار دفع
مي شود. پروتئينوري به معني وجود مقادير غيرطبيعي پروتئين (بيش از يك گرم در روز) در ادرار
مي باشد. پروتئينوري يكي از علائم شايع بيماري هاي كليوي مي باشد.
كليه ها مواد زائد حاصله از سوخت و ساز سلولي را از بدن دفع مي كنند ولي از خروج مواد مورد
نياز همانند پروتئين ها جلوگيري مي كنند كه اين امر بستگي به سايز و شارژ مولكول هاي پروتئين
دارد.بسياري از پروتئين ها بزرگ بوده و نمي توانند از فيلترهاي گلومرولولي عبور كنند. مگر اينكه
كليه ها آسيب ديده باشند و از طرفي پروتئين هاي كوچك تر به راحتي از ديواره گلومرول عبور
كرده اما دفع نمي شوند. بلكه به خاطر نياز بدن مجدداً در توبول هاي پروگزيمال جذب مي شوند و
به خون برمي گردند؛ بنابراين پروتئينوري نشان دهنده آسيب به كليه ها مي باشد. لازم است بدانيم
كه افراد طبيعي كمتر از 150 ميليگرم پروتئين و 30 ميليگرم آلبومين در روز از طريق ادرار دفع
مي كنند.چون پروتئين اصلي خون آلبومين است در پروتئينوري نيز اغلب پروتئين دفع شده
اصلي آلبومين است (آلبومينوري).
پروتئينوري گاه ناشي از بيماري است (پروتئينوري پاتولوژيك) و گاه فيزيولوژيك است. در برخي از
افراد بدون وجود بيماري خاصي سرپا ايستادن طولاني باعث پروتئينوري مي شود كه آن را
پروتئينوري ارتواستاتيك مي نامند. درجات كمتر پروتئينوري ( 500 ميلي گرم در روز تاg5/1 در روز)
ممكن است پس از ورزش شديد، تغيير در وضعيت بدن، تب يا نارسائي احتقائي قلب ديده شود.
از علل پروتئينوري پاتولوژيك مي توان به ديابت،پرفشار ي خون،سندرم برگر،اكلامپسي،
پره اكلامپسي، گلومرولونفريت، بيماري هاي خودايمني مانندلوپوس منتشر،آميلوئيدوز،
ساركوئيدوز، نشانگان آلپورت برخي داروها و سندرم فانكوني اشاره كرد. شدت و نوع پروتئينوري
مي تواند وسعت آسيب به كليه را مشخص نمايد و همچنين پروتئينوري همراه با بيماري قلبي و

عروقي نيز ديده شده است. اولين علامت بروز پروتئينوري در بيماران ديابتي و پرفشاري خون
وجود مقادير كم پروتئين آلبومين در ادرار (ميكروآلبومينوري) است.

ميزان دفع پروتئين بيش از 3 گرم در روز پروتئينوري نفروتيك نام دارد و همراه باهيپوآلبومينوري، هيپركلسترولمي و ادم است (سندرم نفروتيك). پروتئينوري شديدتر (بيش از 10گرم در روز) در بيماري هاي تغيير اندك،(Minimal change diseas)اسكلروز سگمنتال فوكال اوليه، نفروپاتي مامبرانو،گلومرولوپاتي ريزشي ،(Collapsing glumerulopathy)و نفروپاتي همراه باHIVديده مي شود.

محدوده نرمال:mg/L

Up to 8

مواد احیا کننده ادرار
ادرار مي تواند حاوي انواع تركيبات  احياكننده از قبيل گلوكز، گالاكتوز، فروكتوز، لاكتوز، مالتوز، اسيد آسكوربيك و بسياري از داروهاي احياكننده باشد. از مواد احياكننده با اهميت باليني گلوكز (ديابت) و گالاكتوز (گالاكتوزميا) حائز اهميت مي باشد. ساير قندها اهميت باليني قابل توجهي ندارند. این تست بیشتر جهت تشخیص گالاکتوز در ادرار به کار برده می شود.