غربالگری سه ماهه دوم
برنامه غربالگری جنین در سه ماهه  دوم بارداری احتمال وجود‌ تریزومی 13، 18 ‌و 21 ، نقایص لولة عصبی را بررسی می نماید . این تست 4 مارکرAFPT، HCG، Estriol  Free و Inhibin A در هفته16 -18 حاملگی بر روی خون مادران باردار مورد اندازه گیری قرار میگیرد و نتایج بر اساس الگوهای استاندارد و با توجه به سن مادر و شرایط او مورد بررسی می شود.

                               تصوير 27 :تغییرات فاکتورهای آزمایش کواد مارکر در اختلالات ژنتیکی