پتاسیم
تشخیص : بررسی پتاسیم خون – هایپر کالمی – هیپو کالمی – بیماری کلیه – آریتمی قلب – وضعیت بیماران دیالیزی
نقش :پتاسیم یک الکترولیت درون سلولی با بار مثبت است که در تنظیم آب بدن و تحریک انقباض عضلات نقش دارد

محدوده نرمال:mEq/L

5.5-3.5

 

 

کالا آزار
ليشمانيا سردسته اي است از تك ياخته تريپانوزوماتيد و عامل بيماري ليشمانيوز می باشد. اين انگل ها از گروه تاژك داران خوني و بافتي هستند و به اشكال مختلف بروز مي كنند. عامل انتشار آن پشه خاكي است. ديده شدن انگل ( به فرم آماسيتگوت) در گسترش تهيه شده از ضايعه پوستي تهیه شده با رنگ آميزي گيمسا، نشان دهنده آلودگی فرد به انگل است. لیشيمانيازيس در بعضي مناطق دنيا اندمیک است. ليشمانيازيس احشایی (كالاآزار) توسط ليشمانيا دونوواني از طريق پشه خاكي به انسان منتقل شده و ماكروفاژ ها را آلوده مي كند.

محدوده نرمال: تيتر

Up to 1/32

زنجیره سبک کاپا
نتایج تست زنجیره سبک ایمونوگلوبولین ( کاپا و لامبدا) اغلب به همراه نتایج تست الکتروفورز پروتئین ارزیابی می شود. زنجیره سبک ایمونوگلوبولین به طور طبیعی در خون در مقادیر پایین یافت می شود. نسبت کاپا به لامبدا تقریبا 2 به 1 می باشد.
افزایش زنجیره سبک کاپا و افزایش نسبت کاپا به لامبدا ممکن است در اختلالات پلاسما سل ها که مقادیر زیادی زنجیره کاپا تولید می کنند مشاهده شود.
افزایش زنجیره سبک لامبدا و کاهش نسبت کاپا به لامبدا ممکن است در اختلالات پلاسما سل ها که مقادیر زیادی زنجیره لامبدا تولید می کنند مشاهده شود. در مجموع، افزایش تولید زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین و یک غیر طبیعی شدن نسبت کاپا به لامبدا به طور معنی داری حاکی از پیش آگهی ضعیف و افزایش خطر  پیشرفت بیماری است.

محدوده نرمال:g/l

2.0-4.4