آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری
تشخیص : عفونت با میکروب معده – علت ایجاد زخم معده – پیگیری درمان
نقش : هليكوباكتر باسيل گرم منفي با شكل مارپيچ است كه موجب بروز گاستريت و زخم معده يادوازدهه مي گردد.
عفونت با هليكوباكتر پيلوري منجر به التهاب مدوام معده مي شود. پاسخ ميزبان به دنبال اتصال باكتري به سلول هاي اپي تليال شروع مي شود و مواد آنتي ژنيك مترشحه از باكتري جذب سلول هاي اپي تليال معده شده و پس از عبوراز لايه زير مخاطي، لنفوسيت ها را تحريك نموده ودر نتيجه آنتي بادي بر عليه اين باكتري از كلاس IgA ،IgG و بندرت از كلاس IgM ايجاد مي شود. پس از درمان كامل تيتر آنتي بادي ها به تدريج كاهش مي يابد. توجه شود كه عفونت اوليه ناشي از H.pylori ايجاد مصونيت نمي نمايد و احتمال عفونت مجدد زياد است.

اين باكتري در كشورهاي در حال توسعه شيوع بيشتري دارد. آلودگي به اين باكتري باعث كاهش توان معده در توليد موكوس مي شود و معده را در برابر اسيد ضعيف مي نمايد . هليكوهمچنين مي تواند باعث ايجاد سرطان معده شود. محيط اسيدي معده توان از بين بردن بسياري از مواد و بافت ها را دارد ولي اين باكتري به وسيلة آنزيم اوره آز مي تواند در محيط اسيدي معده زندگي كند. درمان اين باكتري به وسيلة تركيبي از آنتي بيوتيك ه ا و داروهاي ديگر صورت مي گيرد. بعضي از نشانه هاي اين بيماري عبارتند از: درد ناحية شكمي كه هميشگي نيست ، ازدست دادن وزن، عدم هضم كامل غذا، نفخ، تهوع و آروغ زدن. در صورتي كه نشانه هايي از جمله درد شديد و ناگهاني معده و مدفوع حاوي خون يا سياه رنگ مشاهده شد و يا هنگام استفراغ دفع خون نيز رخ داد بايد به سرعت به پزشك مراجعه كرد.

شايعترين آنتي بادي كه بدن بر عليه ميكروب معده مي سازد و 8 هفته پس از ورود باكتري به بدن افزايش مي يابد. اين آنتي بادي ايجاد مصونيت نمي كند ولي تا يك سال در بدن باقي مي ماند IgG

اين آنتي بادي پس از 3 هفته در بدن افزايش مي يابد و پس از 3 ماه كاهش مي يابد و عفونت حاد را نشان مي دهد.

IgM

اين آنتي بادي پس از 8 هفته در بدن افزايش مي يابد و پس از 4 هفته كاهش مي يابد و به دليل تمركز باكتري در غشاي مخاطي اهميت دارد.IgA

محدوده نرمال:AU/mL

IgA
0.8 > Negative
1.2 – 0.8 Doubtful
1.2> Positive
IgG
Negative: < 0.8
Equivocal:0.8 – 1.1
Positive: > 1.1
IgM
0.9 > Negative
1.1 0.9 Repeat after 2 week
1.1 > Positive

 

                                                                 میکروب معده

 

 

هاپتوگلوبین
تشخیص : بررسی آنمی همولیتیک – علایم آنمی
نقش: هاپتوگلوبين ،Haptoglobin پروتئيني است كه توسط كبد ساخته مي شود . در پلاسماي خون هاپتوگلوبين با هموگلوبين آزاد كه از گلبول هاي قرمز آزاد شده است باند مي شود و از
فعاليت اكسيداتيو هموگلوبين جلوگيري مي كند. نهايتا كمپلكس هاپتوگلوبين – هموگلوبين به
وسيله سيستم رتيكلواندوتليال (اكثرا طحال) حذف مي شود. آزمايش هاپتوگلوبين براي غربالگري
آنمي هموليتيك داخل عروقي انجام مي شود. در آنمي هموليتيك داخل عروقي ، هموگلوبين
داخل پلاسما با هاپتوگلوبين باند شده و ميزان آن در سرم كاهش مي يابد.برعكس ، در هموليز
خارج عروقي (فاگوسيتوز توسط مونوسيت هاي طحال) هموگلوبين معمولاً در خون آزاد نمي شود.
هرچند در هموليز گسترده مقداري هموگلوبين به خون آزاد خواهد شد كه باعث
كاهش هاپتوگلوبين مي شود و نتيجتا آزمايش هاپتوگلوبين روش مناسبي جهت تفكيك هموليز
خارج عروقي از داخل عروقي نيست.
محدوده نرمال:g/l

 0.33 – 1.53

ویروس هپاتیت A
حضور IgM در سرم نشان دهنده حاد یا تحت حاد بودن بیماری است . IgM در حدود 3 تا 4 هفته پس از تماس و درست پیش از افزایش آنزیمهای کبدی در خون افزایش می یابد. سطح IgM غالباً در طی 8 هفته به حد طبیعی باز می گردد. نتایج مثبت نشان دهنده وضعیت حاد بیمار یا ابتلاء اخیر آلودگی به این ویروس (کمتر از 6 ماه) می باشد.در صورتی که بیمار در کمتر از دو هفته به این ویروس آلوده شده باشد، نتایج آزمایش ممکن است منفی گزارش شود.

محدوده نرمال:

0.4 > Negative
0.5 < Positive

ویروس هپاتیت A
تشخیص :عفونت با ویروس هپاتیت A  – علائم بیماری حاد کبدی – ارزیابی اثربخشی درمان
علت درخواست تست: اين تست براي تشخيص عفونت با ويروس هپاتيت A (HAV) يا بر اي ارزيابي نياز يا پاسخ به واكسن هپاتيتA ؛اگر فرد علائم عفونت باHAV دارد (تب،خستگي، از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، درد شكم، ادرار تيره و يا مدفوع كم رنگ، درد مفاصل، زردي)، و يا در معرض آن قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بيماري مزمن كبدي است، درخواست مي شود.

توضيح راجع به تست:IgM هپاتيتA ،اولين آنتي بادي توليد شده توسط بدن در زمان مواجهه با هپاتيت A است. تست IgM هپاتيت A براي غربالگري تشخيص زودهنگام عفونت و براي تشخيص بيماري در بيماران داراي شواهد هپاتيت حاد استفاده مي شود. اين آنتي بادي به طور معمول 2تا3 هفته پس از اولين آلودگي، توسعه يافته و براي حدود 2تا6ماه باقي مي ماند.

آنتي بادي هاي IgG هپاتيتA ،در عرض 1تا2 هفته پس از آنتي بادي IgM توليد مي شوند و معمولاً براي بقيه عمر باقي مي مانند و بدن را در مقابل عفونت بيشتر توسط همين ويروس محافظت مي كنند. هيچ آزمايش خاصي براي آنتي بادي هاي IgG هپاتيت A وجود ندارد؛ تستآنتي بادي تام (كه هردو آنتي بادي IgG و IgM را تشخيص مي دهد ) هر دو عفونت فعلي وقبلي با هپاتيتA را شناسايي مي كند و پس از دريافت واكسن هپاتيت A نيز مثبت خواهد شد.

تست هاي تكميلي:Hepatitis B; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver Panel; AST; ALT; ALP; Bilirubin

محدوده نرمال:

15 > Negative
20 < Positive

ميانگين قند خون 3 ماهه
تشخيص: بهترين تست تشخيص ديابت  – پيش ديابت-بيمار با علائم تشنگي ، تكرر ادرار،خستگي، تاري ديدنقش: آزمايش هموگلوبين  A1Cبراي غربالگري بيماران ديابتي كارآيي داشته و نشان مي دهد بيماران به چه ميزان در كنترل بيماري ديابت موفق بوده اند.

آزمايشHb A1Cنشانگر ميزان قند متصل به هموگلوبين خون و ميانگين قند خون بيمار در 2تا 3 ماه گذشته است. بنابراين در صورتي كه ميزان قند خون در 2 يا 3 ماه گذشته بالا باشد
نتيجه اين آزمايش نشان دهنده كنترل نامناسب قند خون و در نتيجه امكان بروز عوارض بيشتر
ديابت مي باشد.

اين آزمايش ميزان قندي كه به درون گلبول هاي قرمز نفوذ كرده را اندازه گير ي مي كند و به
تشخيص ديابت و ارزيابي دراز مدت غلظت خوني گلوكز در افراد ديابتي كمك مي كند. براي اين
آزمايش نيازي به ناشتا بودن نيست و در هر ساعتي از روز ميتوان نمونه گيري را انجام داد.
محدوده نرمال: %

Normal:4.0 – 6.0
Good Control: 6.0- 8.0
Poor control: > 8.0

هموگلوبينA2

تشخيص: انواع كم خوني هاي تالاسمي تالاسمي مينور – تالاسمي مينور آلفا و بتا
نقش: ميزان اين هموگلوبين در فرد نرمال بسيار كم است و در تالاسمي مينور بتا افزايش مي يابد
ولي ميزان آن در تالاسمي مينور آلفا طبيعي يا كاهش يافته است.

محدوده نرمال: %

1.5-3.5

الکتروفورز هموگلوبین
تشخیص : شناسایی هموگلوبین ها پیش از ازدواج – غربالگری نوزادان – شناخت ناهنجاری ها و کم خونی ها
نقش : هموگلوبین وظیفه اکسیژن رسانی را در بدن دارد و فرم های غیر طبیعی آن به صورت ژنتیکی به ارث می رسند
هموگلوبین اصلی در افراد طبیعی است

Hb A1
افزایش این هموگلوبین نشان دهنده تالاسمی مینور از نوع بتا است و در تالاسمی مینورآلفا افزایش ندارد

Hb A2
این هموگلوبین منشا جنینی دارد و پس از تولد بیشترین مقدار را دارد و با گذشت زمان از میزان آن کم شده و پس از 2 سال به کمترین مقدار خود می رسد .

Hb F
این هموگلوبین غیر طبیعی است و به صورت ژنتیکی به ارث میرسد و در اکثر موارد هیچ علائم بالینی ندارد و آزمایشCBC کاملا طبیعی است

Hb D
این هموگلوبین غیر طبیعی است و به صورت ژنتیکی به ارث میرسد و در اکثر موارد برای بیماران مشکلات متعددی ایجاد می کند

Hb S
این هموگلوبین در افرادی که از ازدواج دو فرد مینور آلفا متولد شده اند به وجود می آید و فرد دچار کم خونی های شدید می شود

Hb H ,Barts
این هموگلوبین حاصل جهش ژنی در زنجیره آلفا است و میزان بالای آن در فرد مشکلات کم خونی شدید ایجاد می کند

Hb Constant

هموگلوبین جنینی
تشخیص : اختلالات هموگلوبین – انواع تالاسمی ها – بعضی ناهنجاری های خونی
نقش : هموگلوبین اصلی دوره جنینی است و پس از تولد کاهش می یابد و تا 2 سالگی به میزان نرمال می رسد

محدوده نرمال: %

0.1-2.0

آنتی بادی ضد هسته هپاتیت B
تشخیص : هپاتیت حاد ویروسی – اولین انتی بادی قابل تشخیص در هپاتیت B
نقش : اولین آنتی بادی قابل اندازه گیری در هپاتیت B  است و عفونت جدید و فعال را نشان می دهد

محدوده نرمال:IU/mL

 5.0 Negative<
Positive10<

آنتی بادی ضد هسته هپاتیت B
تشخیص : هپاتیت حاد و مزمن
نقش : این آنتی بادی پس از یک بار عفونت برای همیشه در بدن باقی می ماند

محدوده نرمال:IU/mL

1.0 > Positive
1.4 < Negative