دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

آنزیم آدنوزین دآمیناز
یک تست تشخیصی نیست ولی می تواند برای کمک به تشخیص عفونت مایکو باکتریوم توبرکلوزیس (TB) در کنار آزمایش کشت AFB انجام شود . ولی از آنجا که آزمایش کشت باسیل بسیار زمان بر است می توان از این آزمایش استفاده کرد . میزان این آنزیم در بیماران توبرکلوز نسبت به سایر بیماری های تنفسی کودکان بسیار بالاتر است.

محدوده نرمال:

Pleural: Up To 30
CSF: Up To 9
Serum:Up To 15