دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

آمادگي بيمار: بهتر است صبح نمونه خون گرفته مي شود.
علت درخواست تست: اين تست براي كمك به تشخيص بيماري هاي غده فوق كليوي وهيپوفيز، مانند بيماري كوشينگ، بيماري آديسون، تومورهاي آدرنال و تومورها ي هيپوفيز؛ ياهنگامي كه فرد علائم مرتبط با توليد زياد يا كمبود كورتيزول دارد؛ زماني كه پزشك مشكوك است كه فرد عدم تعادل هورموني دارد كه مي تواند باعث ايجاد مشكل در غدد هيپوفيز يا آدرنال شود، درخواست ميگردد.

توضيح راجع به تست: اين تست ميزان هورمون آدرنوكورتيكوتروپيك (ACTH) را در خون اندازه گيري مي كند.ACTH هورموني است كه سبب تحريك توليد كورتيزول مي شود .

كورتيزول، هورمون استروئيدي مهمي براي تنظيم متابوليسم قند، پروتئين و چربي، با سركوب پاسخ سيستم ايمني بدن و حفظ فشار خون است. به طور طبيعي، سطح ACTH هنگامي كه كورتيزول كم است، افزايش مي يابد و هنگامي كه كورتيزول زياد است، كاهش مي يابد.

علل افزايش: بيماري كوشينگ، بيماري آديسون ، يا تومور توليد كنندهACTH و استرس ACTH را افزايش مي دهند. برخي از تومورها در خارج از هيپوفيز در مكان هايي مانند ريه ها مي توانند غلظت كورتيزول را با توليد ACTH افزايش دهند.

علل كاهش: تومور آدرنال، داروهاي استروئيدي يا كم كاري هيپوفيز مي توانند ACTH را كاهش دهند.

تست هاي تكميلي:Cortisol, Cortrosyn (ACTH) stimulation test, Dexamethasone suppression test

تداخلات دارويي: برخي از داروها شامل آمفتامين، انسولين، لوودوپا، متوكلوپراميد مي توانند باعث افزايش سطح ACTH شوند.

اطلاعات تكميلي: كورتيزول بيش از حد مي تواند باعث ايجاد چاقي كه عمده وزن بر روي تنه است، نه بازوها و پاها؛ صورت گرد؛ پوست شكننده و نازك؛ خطوط بنفش بر روي شكم ؛ ضعف عضلاني؛ آكنه؛ و افزايش موي بدن شود. اينها اغلب با يافته هايي مانند فشار خون بالا ، پتاسيم كم، بيكربنات بالا، سطح گلوكز بالا و گاهي ديابت همراهند.
توليد ناكافي كورتيزول ممكن است باعث ايجاد ضعف عضلاني؛ خستگي؛ كاهش وزن؛ افز ايش رنگدانه پوست، حتي در مناطقي كه در معرض نور خورشيد قرار ندارند ؛ و از دست دادن اشتهاشود. اينها اغلب با يافته هايي مانند افت فشار خون، قند خون

پايين، سديم پايين، پتاسيم وكلسيم بالا همراهند.

غلظت ACTH و كورتيزول در طول روز متفاوت است. به طور طبيعي در صبح در بالاترين سطح خود و در شب، در كمترين ميزان خود مي باشد . بيمار ي هايي كه بر توليد ACTH و كورتيزول اثر مي گذارند، اغلب اين تغييرات روزانه را مختل مي كنند.

نقش: هورمون ACTH توليد هورمون كورتيزول را كنترل مي كند و هورمون كورتيزول در تنظيم متابوليسم قند و تنظيم سيستم ايمني و حفظ فشار خون نقش دارد. ميزان ACTH و كورتيزول با هم رابطه عكس دارند. هورمون كورتيزول از قشر فوق كليه ترشح مي شود و هورمونACTH از غده هيپوفيز ترشح مي شود.

تحريك افزايش: تجويز داروي كورتروپين اثر مشابهACTH داشته و موجب افزايش كورتيزول مي شود. در صورت عدم افزايش كورتيزول پس از تجويز دارو نشان دهنده از كار افتادن غده آدرنال و بيماري آديسون است.

تحريك كاهش: تجويز داروي دگزامتازون مانند كورتيزول عمل كرده و موجب مهار توليد ACTH مي شود عدم مهار ACTH توسط دگزامتازون نشان دهنده ترشح ACTH توسط غدد توموري است.

محدوده نرمال:pg/ml

8.3-57.8

                                                            تصوير 16 : سازوكار هورمون كورتيزول