دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

اسید فسفاتاز
اسید فسفاتازها دارای ایزوآنزیم‏های متفاوتی می‏باشند. اشکال لیزوزومال و اریتروسیتی آن در بیشتر سلول ها یافت می‏شوند در حالی که اشکال پروستاتی و ماکروفاژی اسید فسفاتاز توزیع سلولی و بافتی محدودتری دارند. سطوح بالای ACP سرم در کارسینوم پروستات، مولتیپل میلوما ، سیکل سل، بیماری گوشه، دستکاری اخیر پروستات، BPH، پروستاتیت، کانسر پستان و استخوان، سیروز، هیپرپاراتیروئیدی، ترومبوسیتوز و متاستاز کانسر به استخوان دیده می‏شود.

محدوده نرمال :U/L

Prostatic <3.5
Total:
Female <11.7
Male <11.7