دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

آنتی بادی علیه کاردیولیپین : آکلا
تشخیص : ترومبوسیتوپنی بدون علت – اپیزودهای ترومبوتیک – سقط مکرر در سه ماهه دوم و سوم – بیماریهای اتوایمیون – زایمان زودرس – پره اکلامپسی
نقش : تولید آنتی بادی علیه نوعی فسفولیپید مهم در غشای داخلی میتوکندری سلولها به خصوص سلول های پلاکتی موجب تشکیل لخته درون عروق می شود .
افزایش : آنتی بادی کاردیولیپین در بیماری های اتوایمیون مانند لوپوس نیز افزایش دارد همچنین افزایش آن با زایمان زودرس و پره اکلمپسی در ارتباط دارد .
وجود این آنتی بادی هم در بیماران تازه مبتلا شده و هم در عود بیماری دیده می شود IgG
این آنتی بادی نشان دهنده بیماری فعال و درمان نشده است                IgM

محدوده نرمال:GPL/mL

IgG
Negative: < 12
Positive: > 18
IgM
12>Negative
18<Positive