دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

آنتی بادی گیرنده استیل کولین
آنتی بادی های AChR با تداخل در محل اتصال استیل کولین (ACh) با گیرنده استیل کولین (AChR) بر سطح غشای عضله، موجب مسدود شدن انتقال جریان عصبی – عضلانی می گردد و از انقباض عضله جلوگیری می کند. چنین پدیده ای خاص بیماری میاستینی گراویس است. سه نوع آنتی بادی مختلف AChR جهت آزمایش MG وجود دارد. « آنتی بادی متصل شونده به AChR» معمول ترین آن است. آنتی بادی های AChR در بیش از 85 %  تا 90%  بیماران دچار MG اکتسابی و 63 % مبتلایانی که فقط MG چشمی دارند، افزایش می یابد. وجود این آنتی بادی عملاً برای بیماری MG تشخیصی می باشد. غلظت سنجش شده با وخامت MG مطابقت چندانی ندارد.