دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

محدوده مرجع:
علت درخواست تست: اين تست براي كمك به تشخيص و پايش بيماري ساركوئيدوز مي باشد .
علائمي از قبيل وجود گرانولوم و برجستگي هاي كوچك در زير پوست، سرفه طولاني، چشم هاي
قرمز اشكبار، تنگي نفس، درد مفاصل و براي پايش دوره ساركوئيدوز فعال و اثربخش ي درمان
كورتيكواستروئيد در فواصل منظم درخواست مي شود.

توضيح راجع به تست: اين تست مقدار آنزيم ACE را در خون اندازه گير ي مي كند.ACE،آنزيمي است كه به تنظيم فشار خون كمك مي كند و آنژيوتانسين I را به آنژيوتانسين II تبديل مي كند. آنژيوتانسين II به عنوان يك وازوپرسور قوي عمل مي كند و آن ها را به طور موقت باريك تر مي كند و باعث افزايش فشار خون جاري در آن ها مي شود ACEدر سراسر بدن توليدمي شود، اما به طور ويژه در ريه ها متمركز مي شود.

علل افزايش: سطحACE خون وقتي گرانولوم مربوط به ساركو ئيدوز توسعه مي يابد،مكررا افزايش مي يابد. مقادير ACE به ميزان كمتري در ساركوئيدوز مزمن افزايش پيدا كنند. افزايش سطوحACEدر HIV؛هيستوپلاسموز (عفونت قارچي تنفسي)؛ ديابت شيرين؛ پركاري تيروئيد؛لنفوم؛ سيروز الكلي؛ بيماري Gaucher (اختلال نادر متابوليسم چربي ارثي) ديده مي شود.

علل كاهش: در بيماري ساركوئيدوز، مقادير نرمال ACE وقتي ديده مي شود كه بيماري در حالت غيرفعال است. كاهش سطوح ACEدر بيماري انسدادي مزمن ريوي (COPD)؛ بيماري هاي ريوي مانند آمفيزم، سرطان ريه، فيبروز سيستيك؛ گرسنگي؛ درمان با داروي استروئيدي؛ پركاري تيروئيد ديده مي شود.

تست هاي تكميل:AFB Culture; Sputum Culture; Liver Panel; CBC; Calcium

كاربرد: در تشخيص ساركوئيدوز ضايعات گرانولومايي در زير پوست و ريه درد مفاصل كاربرددارد.
نقش: اين آنزيم توسط سلول هاي پوشاننده ديواره داخلي عروق ترشح مي شود و در تنظيم فشارخون نقش دارد. اين آنزيم آنژيوتنسين را به فرم فعال تبديل مي كند كه يك وازوپرسور قوي است كه موجب انقباض ديواره عروق مي شود و فشار داخلي رگ ها را بالا مي برد.
توجه: براي تاييد اين بيماري انجام ساير معاينات ريوي و عكس سينه و بيوپسي از غدد لنفاوي لازم است.

كاهش كاذب: داروهاي مهار كننده ACE در درمان فشار خون نقش دارند و موجب كاهش ميزان اين آنزيم در خون مي شوند.

محدوده نرمال:IU/L

12 – 68

 

                      سازوکار هورمون های فعال در تنظیم فشار خون