دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

گروه خونی
تشخیص : آنتی ژن و آنتی بادی های گروه خونیABO  و Rh
نقش :  تعیین گروه خونی