دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

آنزيم مهار كننده تريپسين
تشخيص: آمفيزم ريوي اختلالات ژنتيكي كبد يرقان طولاني در نوزادان
نقش: آلفا آنتي تريپسين در كبد توليد مي شود و مي تواند آنزيم الاستاز را در ريه از بين ببرد .آنزيم الاستاز توسط نوتروفيل ها توليد مي شود و در سيستم ايمني نقش دارد اما ورود آن به ريه باعث تخريب بافت ريه مي شود لذا در ريه الاستاز توسط آلفا آنتي تريپسين غير فعال مي شود.
كاهش: در صورت كاهش آلفا آنتي تريپسين احتمال آسيب هاي ريوي و كبدي وجود دارد.
افزايش كاذب: آلفا يك آنتي تريپسين يك واكنش دهند فاز حاد است لذا در بسياري از التهابات افزايش دارد لذا در صورت وجود التهاب در بيماراني كه كمبود اين آنزيم را دارند ميزان آن به صورت كاذب نرمال به نظر مي رسد.

كاهش كاذب: در نوزادان مبتلا به اختلالات تنفسي و سوء تغذيه ميزان اين آنزيم كاهش
مي يابد.

محدوده نرمال:μg/dL

 1.70 -0.52