دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

درون گلبول های قرمز مملو از هموگلوبین است و هموگلوبین اصلی ترین فاکتور در خونسازی است و وظیفه آن اکسیژن رسانی به سلول های بدن است . در یک سری از بیماری ها نوع و میزان هموگلوبین تغییر می کند . یکی از مهمترین آزمایشاتی که برای بررسی نوع و میزان هموگلوبین انجام می شود آزمایش ازدواجی است . در آزمایش ازدواجی نوع و میزان هموگلوبین بررسی می شود و بر اساس آن تعیین می شود خون دو نفر با هم سازگار است یا خیر . دستگاه الکتروفورز کاپیلاری محصول شرکت سبیا از فرانسه است . این دستگاه می تواند چندین نوع هموگلوبین غیر طبیعی و بسیاری از بیماری های خونی را تشخیص دهد .

 

دستگاه الکتروفورز کاپیلاری